POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

17.05.2018
Výborem byla schválena směrnice naší organizace k ochraně osobních údajů, v případě zájmu ji najdete v sekci legislativa.

Vážené rybářky a rybáři,

se změnou legislativy v souvislosti s ochrannou osobních údajů jsme povinni vás informovat o vašich právech,  jak nám ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákon o ochraně osobních
údajů. 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme
informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se
zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy
v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání
s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních
údajů") a zákonem o ochraně osobních údajů. V souladu s ustanovením čl. 13 a
následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům
údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží
k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních
údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich
ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je pobočný spolek ČRS MO Žehuň, se sídlem Žehuň 136, IČ: 47528630, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. L 43184 (dále jen "ČRS").

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné
fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či
nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako
je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie
(resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu,
telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje
o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo
IP adresa.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno,
příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec,
PSČ), případně i telefonní číslo a e-mail a jiné.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ČRS jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek
a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením
čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje
subjektu údajů k těmto účelům:

 • výdej povolenky
  k lovu ryb

 • vedení vnitřní
  evidence členů

 • vedení vnitřní
  evidence vyloučených členů

 • zasílání informací o
  činnosti svazu (hlavního spolku, pobočných spolků)

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a
povinností vyplývajících ze Stanov ČRS, Jednacího řádu ČRS, zákona č. 99/2004
Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. a to následovně:

 • pro účely vydání
  povolenky k lovu ryb do stanovené doby skartace,

 • pro účely vedení
  vnitřní evidence členů po dobu trvání členství,

 • pro účely vedení
  vnitřní evidence vyloučených členů po dobu 24 měsíců od vyloučení,

 • pro účely zasílání
  informací o činnosti svazu po dobu trvání členství,

 • pro účely soudních
  nebo jiných řízení.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje
subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě nebo
manuálně funkcionáři ČRS.

Osobní údaje
subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů
má právo požádat Správce bezúplatně o poskytnutí informace o zpracování jeho
osobních údajů. Subjekt údajů má současně právo tyto informace bez zbytečného
odkladu (nejpozději do 1 měsíce) obdržet.

Subjekt údajů
má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které
se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na
doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů
má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se
daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez
zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným
nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů
má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených
obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů
má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají,
pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:


 • zpracování je nezbytné
  pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
  moci, kterým je pověřen Správce,

 • zpracování je nezbytné
  pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným
nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů
poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo souhlas kdykoliv
odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s
ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového
úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dle čl. 33 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je ČRS povinen v případech porušení
zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od
okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásit porušení dozorovému úřadu. Dle čl. 34
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je ČRS povinen oznámit porušení
zabezpečení osobních údajů subjektů údajů tedy členům.

Během následujících dní bude Výborem schválena ještě Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů, o jejímž obsahu vás budeme informovat.